งานพุทธาภิเษก วัดป่าวิเวก
พิธีพุทธาภิเษก วันที่ 14-15 เดือน เมษายน 2555 (อ่าน 1712) 03 ก.ค. 55