ภาพถวายต้นกัณฑ์ 15-16 เม.ย 2555
พิธีถวายผ้าป่า เดือน เมษายน 2555