พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดป่าวิเวก
ภาพจากงานสมโภช ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (อ่าน 1360) 29 พ.ค. 56
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ (อ่าน 1774) 03 พ.ค. 56