โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778858
Page Views 909009
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ วัดป่าวิเวก
พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ...ผู้ใด    พึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ซึ่งเป็นผู้นำของโลก

ขณะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี

พึงบูชาพระธาตุ     แม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธ์ผักกาด

ของพระองค์แม้ปริพนิพพานแล้วก็ดี

เมื่อจิตของผู้นั้นเลื่อมใสเสมอกัน

บุญก็ย่อมเสมอกัน...


พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ

และอัฐิธาตุ สิ่งอันสูงค่าแห่งพระพุทธศาสนา

           

ยัสมิง  สะยิงสุ   ชินะธาตุ  วะราสะมันตา  ฉัพพัณณะรังสิ

วิสะเรหิ  สมุชชะลันตา  ตัสสะ  โลกะหิตะเหตุ  ชินัสสะ

ถูบังตัง  ถูปะมัพภูตตะมัง  สิระสานะมิตะวา

            พระบรมธาตุอันประเสริฐทั้งหลายของพระพุทธเจ้ารุ่งเรืองโดยรอบ  ด้วยถ่องแถวแห่งพระรัศมี  ๖  ประการ  ประดิษฐานอยู่ ณ สถูปองค์ใด  ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาพระสถูปอันบรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น  อันเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์แก่โลก  อันน่าอัศจรรย์ยิ่งนั้น  ด้วยเศียรเกล้า

image004

 ( จากอารัมภกถาในพระคัมภีร์ถูปวงศ์ ตำนานว่าด้วยการสร้างพระสถูปเจดีย์ พระวาจิสสรเถระ  พระเถระชาวลังกา  ได้รจนาไว้เมื่อ  ๗๐๐  ปีเศษมาแล้ว  ระหว่างราว  พ.ศ. ๑๗๗๙  ๑๘๑๕   หรือระหว่าง  พ.ศ. ๑๗๗๓  ๑๘๐๓ )  


 บูชาพระธาตุ  

พระบรมสารีริกธาตุ เป็นปูชนียวัตถุที่ทรงไว้ด้วยคุณค่า ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ และ ศาสนา อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่สูงค่า ควรแก่การเคารพบูชาอย่างสูงสุด หากท่านผู้ใดมีโอกาสได้เก็บรักษาไว้ ขอท่านจงบูชาด้วยความเคารพ เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุนั้นหาได้ยาก และยังเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในไตรภพที่มนุษย์และเทวดาพึงสักการะ

ภาพวาดพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ศรีลังกา

วิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

การจะบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นก่อนอื่นต้องชำระล้างร่างกาย ทำจิตใจ ให้สะอาดผ่องใส จัดหาดอกมะลิใส่ภาชนะบูชา ตั้งสักการะ ณ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วจุดธูปและเทียน ตั้งใจให้เป็นสมาธิ กราบ 3 ครั้ง แล้วจึงตั้งนะโม 3 จบ กล่าวคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

คำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ มีอยู่มากมายทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย แต่ที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วไป และกระทำได้โดยง่ายนั้นคือ

คำกล่าวพรรณนาพระบรมสารีริกธาตุ

" อะหัง วันทามิ ทูระโต 
อะหัง วันทามิ ธาตุโย
อะหัง วันทามิ สัพพะโส "

*คำกล่าวอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ก็สามารถนำมาใช้กล่าวบูชาได้เช่นกัน*

การบูชาพระธาตุนั้น นอกเหนือจากการบูชาด้วย "อามิสบูชา" เช่น การบูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และ เครื่องหอมต่างๆแล้ว การบูชาด้วยการ "ปฏิบัติบูชา" ซึ่งเป็นวิธีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่นิยมปฏิบัติควบคู่ไปด้วย ในการบูชาซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุทั้งหลาย โดยทั่วไปนิยมปฏิบัติตามแนวอริยมรรค 8 ประการ สรุปโดยย่อได้แก่

1. การบูชาด้วยศีล ซึ่งศีลเป็นพื้นฐานและเป็นที่ตั้งมั่นแห่งการทำความดี เป็นเกราะป้องกันความชั่วทั้งปวง ไม่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ทำให้เกิดความพร้อมต่อการปฏิบัติสมาธิ (สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ)

2. การบูชาด้วยสมาธิ ซึ่งการสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิ ดูลมหายใจเข้า-ออก เป็นการฝึกความเข้มแข็งของจิต ให้มีกำลังในการพิจารณาหลักธรรมต่างๆได้ตามความเป็นจริง (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ)

3. การบูชาด้วยปัญญา คือการใช้ปัญญาพิจารณาหลักความเป็นจริง ตามหลักไตรลักษณ์ (สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ)

กำหนดการ

พิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง

พุทธชยันตี   ๒๖๐๐   แห่งการตรัสรู้

ณ  วัดป่าวิเวก   ตำบลหว้านใหญ่   อำเภอหว้านใหญ่   

จังหวัดมุกดาหาร

********************


เวลา   ๑๔ . ๐๐  น.  -   อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่รถตกแต่งบุปผาชาติ

      แห่ไปรอบอำเภอหว้านใหญ่ตามเส้นทางที่กำหนดถึง

                                     ทางเข้าวัดป่าวิเวก

                                -   ข้าราชการ    แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันบริเวณ   สามแยก

                                     ทางเข้าวัด  จัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญ  พระบรมสารีริกธาตุ

                                     เข้าสู่วัดป่าวิเวก  แห่อัญเชิญรอบพระอุโบสถ  ๓  รอบ

                                             -   ประธานพิธี  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน                                                                      ณ  วิหารพระพุทธไสยาสน์   เพื่อประกอบพิธีสมโภช

            เวลา   ๑๖ . ๐๐  น.    -   ลงทะเบียนบวชชี  -  พราหมณ์

            เวลา   ๑๙ . ๐๐  น.    -   พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

            เวลา   ๒๐ . ๐๐  น.   -   พิธีสมโภช

         -   นายอำเภอหว้านใหญ่    ประธานพิธีเดินทางบริเวณงาน

         -   ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

         -   เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล

         -   ประธานสงฆ์ให้ศีล

         -   ประธานพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีรับศีล

         -   เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

         -   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ

         -   ประธานพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

         -   พระสงฆ์อนุโมทนา

         -   ประธานในพิธีกรวดน้ำ  รับพร

         -   ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรม      สารีริกธาตุ                       ประดิษฐาน        บุษษก และ ถวายเครื่องสักการะบูชา

         -   เสร็จพิธี

            เวลา  ๒๑ . ๐๐ น.   –  พิธีพุทธาภิเษกตลอดคืน


โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2556,09:34   อ่าน 1706 ครั้ง

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544