ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๗ (อ่าน 1277) 09 มี.ค. 57
ประกาศ เรื่องการสอบสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1312) 30 ก.ย. 56
มอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาแก่นักเรียน สำนักเรียนวัดป่าวิเวก (อ่าน 1313) 24 ก.ย. 56
งานสืบสานประเพณีสรภัญญะ (อ่าน 1242) 24 ก.ย. 56
อบรมครู (อ่าน 1243) 27 ส.ค. 56
ภาพการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ (อ่าน 1479) 27 ส.ค. 56
ภาพในวันงาน พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดนิคมเกษตร (อ่าน 1285) 27 ส.ค. 56
พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดพระศรีมหาโพธิ์ (อ่าน 3092) 18 ก.ค. 56
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ วัดป่าวิเวก (อ่าน 1482) 23 เม.ย. 56
โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชน ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ (อ่าน 1580) 08 มี.ค. 56
รายนามผู้สอบ นักธรรมชั้นโทได้ จังหวัดมุกดาหาร ๒๕๕๕ (อ่าน 1512) 18 ก.พ. 56
พระมหา เกษมณี เตชปญฺโญ มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาและให้โอวาทแก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามป้อมและบ้านทร (อ่าน 1266) 10 พ.ย. 55
ภาพสอบ นักธรรมตรี พระภิกษุสามเณร วัดป่าวิเวก (อ่าน 1371) 07 พ.ย. 55
ภาพการประชุมคณะสงฆ์สังฆาธิการ (อ่าน 1322) 18 ต.ค. 55
พิธีมอบตราตั้ง เจ้าอาวาส วัดทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย (อ่าน 1396) 06 ต.ค. 55
พิธีมอบ ตราตั้งเจ้าอาวาส วัดมโนภิรมย์ ตำบลชะโนด (อ่าน 1596) 16 ก.ย. 55
พระมหา เกษมณี เตชปญฺโญ มอบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาและให้โอวาทแก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ (อ่าน 1284) 02 ก.ย. 55