ตำบล-หว้านใหญ่เขต ๑
วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก  ตั้งอยู่บ้านหนองแสง  หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา  ทิศใต้ จรดถนน  ทิศตะวันออก  จรดถนน  ทิศตะวันตก  จรดถนน  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑  แปลง เนื้อที่  ๘  ไร่  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ(หลังเก่า) สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  ต่อมาอุโบสถหลังเก่าได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา เจ้าอาวาสรูปใหม่(พระแฮด) จึงได้ประชุมคณะกรรมการวัด  ได้รื้ออุโบสถหลังเก่าที่สร้างด้วยไม้ และได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ ลักษณะทรงไทยก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง และยาว เท่าเดิม สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง  ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร       ลักษณะทรงช่างศิลปะเวียดนาม  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐  ศาลาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗

ปูชนียวัตถุภายในวัด มี พระพุทธไสยาสน์ ขนาดยาว  ๒๓  เมตร สูงจากฐานล่าง ถึงเศียร ๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕  แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗  และพระพุทธรูปปางต่าง ๆ รอบองค์พระพุทธไสยาสน์  จำนวน  ๒๙  องค์  และมีรอยพระพุทธบาทจำลอง แกะด้วยหินทรายภูเขา   มีแท่นปรินิพพานจำลอง ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดป่าวิเวก  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระอธิการเกลี้ยง  จนฺทิโย   พ.ศ.๒๔๘๘ -๒๕๑๔  รูปที่ ๒  พระหยุย   ตปสีโล (รก.)  พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๗  รูปที่ ๓  พระอวน  สญฺญโม  (รก.) พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๑  รูปที่  ๔  พระหนูสิน   ถาวโร (รก.)  พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕  รูปที่ ๕  พระแฮด  ปณฺฑิโต (รก.)    พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๒๗  รูปที่ ๖  เจ้าอธิการทองจันทร์   สิริจนฺโท  พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๖  รูปที่ ๗  พระอธิการต้าย   อคฺคธมฺโม  พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๕  และรูปที่ ๘  พระมหาเกษมณี   เตชปญฺโญ  ป.ธ.๙  เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน   การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ และต่อมาได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วย เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๐  เป็นต้นมา


พระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์

วัดพระศรีมหาโพธิ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านหว้านใหญ่   หมู่ที่ ๑ ตำบลหว้านใหญ่     อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑ ไร่  ๒๔  ตารางวา    อาณาเขต ทิศเหนือ จรดหมู่ที่ ๓  ทิศใต้ จรดบ้านประชาชน  ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำโขง  ทิศตะวันตก  จรดถนนสาธารณะ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย    อุโบสถไม้ ลักษณะทรงไทยโบราณ  กว้าง  ๔ เมตร  ยาว  ๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐  กุฏิสงฆ์  ๑  หลัง  ครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาพิพิธภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  บูรณปฏิสังขรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐  โดยกรมศิลปากร  และศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป  ปางต่าง ๆ และมีพระปางประจำวันเกิด ประดิษฐานอยู่หน้าศาลาการเปรียญ และศาลหลักเมือง

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ พระพุฒ  ฐานงฺกโร  พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๔๙  พระครูสังฆรักษ์ธีระยุทธ์  ธีรปญฺโญ    ปัจจุบันพระอธิการแก้วทวี   ขนฺติธมฺโม  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดมโนศิลา

วัดมโนศิลา

วัดมโนศิลา ตั้งอยู่บ้านหนองผือ  ถนนแสงจันทร์  หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่   อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๒ เส้น   จรดทางสาธารณะ  ทิศใต้ ประมาณ ๒ เส้น   จรดทางสาธารณะ  ทิศตะวันออก  ประมาณ ๒ เส้น  จรดทางสาธารณะ  ทิศตะวันตก  ประมาณ ๒ เส้น   จรดทางสาธารณะ  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๒  แปลง เนื้อที่  ๑๐ ไร่  ๓ งาน  ๙๐  ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย    ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๒ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๙๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์  กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ต่อมาได้บูรณะใหม่ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้    สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗

วัดมโนศิลา  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ  รูปที่ ๑  พระศรี  พ.ศ.๒๔๗๔-๒๔๘๑  รูปที่ ๒  พระบุตรดี  พ.ศ.๒๔๘๑-๒๔๘๕  รูปที่ ๓  พระกัณหา  พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๙๑  รูปที่ ๔  พระทุม  พ.ศ.๒๔๙๑-๒๔๙๗  รูปที่ ๕  พระลี้  พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๐๑  รูปที่ ๖  พระชู  พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๓  รูปที่ ๗  พระแก้ว พ. ศ. ๒๕๐๓- ๒๕๐๕ รูปที่ ๘ พระคำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ๒๕๑๐ รูปที่ ๙ พระลี พ.ศ. ๒๕๑๐- ๒๕๑๒ รูปที่ ๑๐ พระทองคำตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๒  เป็นต้นมา  ปัจจุบัน พระเทพนคร อตฺตคุตฺโต รักษาการเจ้าอาวาส

วัดบวรพินิจชัย

วัดบวรพินิจชัย

วัดบวรพินิจชัย  ตั้งอยู่บ้านดอนม่วง  หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๘ ไร่  ๑  งาน    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๐.๕ เมตร ยาว ๑๓.๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓  กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

ปูชนียวัตถุ มีพระประธาน ในอุโบสถ 

วัดบวรพินิจชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระคำ  รูปที่ ๒ พระวัง   รูปที่ ๓  พระสุนา  กตปุญฺโญ  รูปที่ ๔  พระนอ    รูปที่  ๕  พระหนา   รูปที่ ๖ พระพอง   รูปที่ ๗ พระมี    รูปที่ ๘ พระบาง  ธมฺมโชโต   รูปที่ ๙   พระอธิการอินทนง  ฐิตสีโล  รูปที่ ๑๐ พระอธิการปัญญา รตนเสฏฺโฐ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นต้นมา

วัดศรีสะอาด

http://watsisaard.blogspot.com/  คลิกลิ้ง

วัดศรีสะอาด

วัดศรีสะอาด  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๑  บ้านหว้านน้อย  หมู่ที่ ๒ ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดมหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑  ไร่  ๒ งาน  ๑๖ ตาราวา  อาคารเสนาสนะ

ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง   ๑๐  เมตร ยาว   ๑๔  เมตร สร้าง   พ.ศ.   ๒๕๓๒    เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์  ๑  หลัง เป็นอาคารตึก   วิหาร  กว้าง  ๗  เมตร ยาว ๙ เมตร  สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   และศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน  ๑  หลัง   สร้างด้วยคอนกรีต

            วัดศรีสะอาด ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาส    เท่าที่ทราบนามคือ

รูปที่ ๑ พระแพง วรปญฺโญ  พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๓๔  รูปที่ ๒ พระไพรัช สนฺตจิตโต พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๗  รูปที่  ๓ พระเอกพร กิตฺติปญฺโญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นต้นมา  การศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พระอธิการบรรทม สญฺญโต

วัดสว่างป่งเชือก

วัดสว่างป่งเชือก

 

วัดสว่างปงเชือก     ตั้งอยู่บ้านโนนสว่าง    หมู่ที่  ๑๐    ตำบลหว้านใหญ่     อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่   ๒๑  ไร่  อาณาเขตทิศเหนือ  จรดที่ดินของนางกง   ทิศใต้ จรดที่ดินของนางโสม  ทิศตะวันออก  จรดอ่างเก็บน้ำห้วยคูดิน  ทิศตะวันตก  จรดถนน   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว ๒๕  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๕   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กครึ่งไม้  กุฏิสงฆ์    จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้  สร้าง  พ.ศ. ๒๕๒๔

วัดสว่างปงเชือก  ตั้งเมื่อ  วันที่ ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕  การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาส  รูปแรก  คือ  พระคำ   กตปุญโญ  ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็นต้นมา  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  เปิดสอนเมื่อ   พ.ศ.  ๒๕๓๕  รูปที่ ๒ พระอธิการบุญหนา  จารุธมฺโม ปัจจุบันพระอธิการพินิจ ฐานากโร เจ้าอาวาส

ที่พักสงฆ์แสงอรุณ
พระไถว  เตชธมฺโม  หัวหน้าที่พักสงฆ์
วัดอุดมนานาพรรณ
พระสมพงษ์  มหาวุฑฺโฒ  หัวหน้าที่พักสงฆ์