โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778763
Page Views 908914
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
ตำบล-ชะโนด/บางทรายน้อย
วัดลัฎฐิกวัน

วัดลัฏฐิกวัน

 

วัดลัฏฐิกวัน  ตั้งอยู่บ้านชะโนด หมู่ที่ ๒ ตำบลชะโนด  กิ่งอำเภอหว้านใหญ่  จังวัดมุกดาหาร   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒๖ ไร่  ๒๙ งาน ๓๐ ตารางวา   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   อุโบสถ   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว   ๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.  ๒๔๕๘ ศาลาการเปรียญ   กว้าง  ๑๖  เมตร  ยาว ๒๔  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๙  หอสวดมนต์  กว้าง  ๘  เมตร ยาว  ๑๔  เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๐  กุฎิสงฆ์  จำนวน  ๒  หลัง  เป็นอาคารไม้  ๑  หลัง  และครึ่งตึกครึ่งไม้  ๑   หลัง   ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง   ๑๐  เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๖   ศาลาบำเพ็ญกุศล   จำนวน  ๒  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีต    ปูชนียวัตถุ มี  เจดีย์ สูง  ๑๕  เมตร  ๑ องค์และมีปูชนียสถานจำลอง คือ สถานที่ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  และสถานที่ถวายพระเพลิง

วัดลัฎฐิกวัน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๘ การบริหารและปกครอง มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่ ๑ พระบุ  นนฺทวโร  พ.ศ. ๒๔๕๘-๒๔๘๐ รูปที่ ๒ พระกร ภิสฺสโร พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๓  รูปที่ ๓ พระนิตย์ นิติสาโร พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๘  รูปที่ ๔ พระแก้ว กนฺทสีโล พ.ศ ๒๔๘๙-๒๔๙๑  รูปที่ ๕ พระสุมา ธมฺมธโร พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๙๔  รูปที่ ๖ พระครูโอภาสธรรมกิจ พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๕๔๙ รูปที่ ๗ พระครูกิตติปัญโญภาส และ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระอธิการโสฬส สญฺญโม ถึงปัจจุบัน

วัดมโนภิรมย์

วัดมโนภิรมย์

วัดมโนภิรมย์  ตั้งอยู่บ้านชะโนด  หมู่ที่ ๑ ตำบลชะโนด  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓ ไร่  ๒  งาน  ๑๕  ตารางวา   อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๑ เส้น  ๑๙ วา  จรดลำห้วยชะโนด  ทิศใต้ ประมาณ ๒ เส้น ๔ วา  ๒ ศอก  จรดหมู่บ้าน  ทิศตะวันออก  ๑ เส้น  ๑๔ วา  จรดแม่น้ำโขง  ทิศตะวันตก  ประมาณ ๑ เส้น ๑๘ วา  จรดหมู่บ้าน  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑  แปลง เนื้อที่  ๒  งาน  ๔๐  ตารางวา  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗.๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๙๗  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๑๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๙๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  หอสวดมนต์  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๙๖  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ต่อมาได้บูรณะใหม่ลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร  ยาว ๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑  เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง ต่อมาได้บูรณปฏิสังขรณ์ ใหม่เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาพิพิธภัณฑ์ ขนาดกว้าง ๘ เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  บูรณปฏิสังขรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐  โดยกรมศิลปากร 

ปูชนียวัตถุภายในวัด มี พระประธาน ขนาดหน้าตัก กว้าง ๔ ศอก สูง ๖ ศอก มีชื่อเรียกว่า พระองค์หลวง  พระพุทธรูปทองสำริด  มีชื่อเรียกว่า พระองค์ตื้อ  พระพุทธรูปไม้ และพระพุทธรูป

วัดมโนภิรมย์  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐  โดยมีพระครูหอ และพระครูกัสสปะ เป็นผู้สร้างวัด  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระบูญ    รูปที่ ๒  พระลัง   รูปที่ ๓  พระบุ   รูปที่  ๔  พระแพง  รูปที่ ๕  พระพรหม  รูปที่ ๖  พระสังข์  รูปที่ ๗  พระลัง  รูปที่ ๘  พระจันทร์  รูปที่ ๙  พระคูณ  รูปที่ ๑๐  พระขาว  รูปที่ ๑๑  พระมา  รูปที่ ๑๒  พระชู  รูปที่ ๑๓  พระหมุน  รูปที่ ๑๔  พระอินทร์  รูปที่ ๑๕  พระกัณหา   รูปที่ ๑๖  พระล้ำ   รูปที่ ๑๗  พระปรีชา  โกวิโท       รูปที่ ๑๘  พระผดุง   รูปที่ ๑๙  พระจำปา  รูปที่ ๒๐  พระคำตัน  รูปที่ ๒๑  พระบรรทม  รูปที่ ๒๒  พระสมนึก  กนฺตสีโล  พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๘  รูปที่ ๒๓  พระหมุน  สิริจนฺโท  พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๗  รูปที่ ๒๔  พระพัด  พุทฺธญาโณ  พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๓๙  และรูปที่ ๒๕  พระหนูสิน  ปญฺญาวโร  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙ รูปที่ ๒๖ พระอธิการนาย  เขมธโร ปัจจุบันพระกิตติศักดิ์ ปริปุณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส 

วัดศรีเจริญ

วัดศรีเจริญ

วัดศรีเจริญ  ตั้งอยู่บ้านพาลุกา  หมู่ที่ ๓   ตำบลชะโนด   อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๒ ไร่  อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๔ เส้น จรดถนน    ทิศใต้ประมาณ  ๔  เส้น    จรดถนน   ทิศตะวันออกประมาณ  ๓  เส้น  จรดถนนทิศตะวันตกประมาณ  ๓  เส้น  จรดถนน  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   อุโบสถ  กว้าง  ๕ เมตร  ยาว  ๑๔ เมตร  ศาลาการเปรียญ   กว้าง   ๑๕  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์    จำนวน  ๑  หลัง  ศาลาบำเพ็ญกุศล  ๑  หลัง

วัดศรีเจริญ  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๔  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ  รูปที่  ๑พระบรรณ  รูปที่ ๒  พระขน  รูปที่ ๓  พระบ้อง  รูปที่ ๔  พระหุ่ง  เหมโก  รูปที่  ๕  พระวันทอง   เขมาสโย  พ.ศ. ๒๕๒๔   พระกิตติศักดิ์  ปริปุณฺโณ รักษาการแทนเจ้าอาวาส

ที่พักสงฆ์ดอนหอ
พระคำปุน  หัวหน้าที่พักสงฆ์
วัดทรายทอง

วัดทรายทอง

วัดทรายทอง  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐๘  บ้านบางทรายน้อย  หมู่ที่  ๑  ตำบลบางทรายน้อย   อำเภอหว้านใหญ่    จังหวัดมุกดาหาร    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย     ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่    ๔  ไร่    ๑    งาน 

๖๑ตาราวาเลขที่     ๑๐๒๘ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่  ๒ ไร่  ๖๔ ตาราวา  อาคารเสนาสนะประกอบ ด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๑๓  เมตร   ศาลาการเปรียญ    กว้าง   ๑๔   เมตร   ยาว  ๒๑ เมตร   สร้างเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๖  กุฎิสงฆ์   จำนวน   ๓  หลัง   เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้และศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน  ๑  หลัง สร้างด้วยไม้

            วัดทรายทอง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๓๖๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   เมื่อ  พ.ศ. ๒๓๙๑  การบริหารและปกครอง   มีเจ้าอาวาส  รูปปัจจุบัน คือ เจ้าอธิการกิตติศักดิ์  ปริปุณฺโณ  

วัดโพนทอง

วัดโพนทอง

วัดโพนทอง  ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางทรายน้อย   อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่    อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๓ เส้น  จรดทางสาธารณะ  ทิศใต้ ประมาณ ๔ เส้น จรดทุ่งนา  ทิศตะวันออก ประมาณ ๖ เส้น จรดทางสาธารณะ  ทิศตะวันตก  ประมาณ ๖ เส้น จรดถนนสาธารณะ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย    อุโบสถ  กว้าง  ๕ เมตร  ยาว  ๑๕  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘  กุฏิสงฆ์  ๒  หลัง  เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖  ศาลาการเปรียญ ขนาดกว้าง ๑๓ เมตร  ยาว  ๒๖  เมตร  เป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔และศาลาเอนกประสงค์  กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ นอกจากนี้มีที่อ่านหนังสือ  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน และหอกระจายข่าว   

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานในอุโบสถ และพระพุทธรูป ๒ องค์

วัดโพนทอง  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๒๐ เมตร  ยาว ๓๐ เมตร  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑  พระมา  รูปที่ ๒  พระถาน  รูปที่ ๓  พระผาย  รูปที่ ๔  พระคง  รูปที่ ๕  พระดำ    รูปที่ ๖  พระที     รูปที่ ๗  พระธง   ปณฺฑิโต  พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๒         รูปที่ ๘  พระทองจันทร์  พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๑๕  รูปที่ ๙  พระคำข่อง  พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๓๔  รูปที่  ๑๐       พระวิลัยพร  ขนฺติโก  พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๓๙  รูปที่ ๑๑  พระหลั่น  พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๗  รูปที่ ๑๒ พระอธิการสวรรค์  ปิยธมฺโม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

วัดสมสะอาด

วัดสมสะอาด

วัดสมสะอาด  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๐  บ้านดอน  หมู่ที่  ๓   ตำบลบางทรายน้อย   อำเภอหว้านใหญ่

จังหวัดมุกดาหาร   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๒ ไร่   ๑  งาน  ๖๐  ตารางวา    อาณาเขต   ทิศเหนือประมาณ  ๑  เส้น  ๑๒ วา  จรดถนน  ทิศใต้ประมาณ  ๑ เส้น  ๑๒  วา   จรด นายเคน  ทิศตะวันออกประมาณ  ๑   เส้น   ๑๐ วา  จรดถนน  ทิศตะวันตกประมาณ  ๑  เส้น  ๑๐  วา   จรดถนน  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑   แปลง  เนื้อที่  ๒  ไร่  ๑ งาน ๖๐  ตารางวา   ส.ค. ๐   เลขที่  ๑๒๐   อาคารเสนาสนะประกอบด้วย    ศาลาการเปรียญ กว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๒๐  เมตร  สร้าง  พ.ศ.   ๒๕๓๖   เป็นอาคารคอนกรีต  กุฎิสงฆ์  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นอาคารไม้      วัดสมสะอาด   ตั้งเมื่อ   พ.ศ.  ๒๔๘๐  การบริหารและการปกครอง  มีอดีตเจ้าอาวาส    คือ   พระลอง   เขมธโร   ตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถึง พ.ศ  ๒๕๕๔  ปัจจุบัน  พระอธิการบุญร่วม  ปิยธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

ที่พักสงฆ์คำลือชัย
พระดวล  ธมฺมจาโร  หัวหน้าที่พักสงฆ์
ที่พักสงฆ์ศรีทรายทอง
พระชโยดม  อินฺทวํโส  หัวหน้าที่พักสงฆ์
ที่พักสงฆ์ป่าสามัคคี
พระกิติศักดิ์  ปริปุณฺโณ รักษาการแทนหัวหน้าที่พักสงฆ์
ที่พักสงฆ์หนองกบ
พระหน่อ  ตปสีโล  หัวหน้าที่พักสงฆ์
ที่พักสงฆ์ดงเมย
พระสว่าง 

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544