โทรศัทพ์ติดต่อเจ้าอาวาส (จอ.) 
  089-6175933

    เลขานุการ จอ.
098 829 1544
เจ้าอาวาส

พระมหาเกษมณี เตชปญฺโญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก / เจ้าคณะอำเภอหว้านใหญ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/07/2012
ปรับปรุง 21/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 778753
Page Views 908904
แจ้งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ น.ธ. - ธ.ศ.
ติดต่อส่งทาง Email
รวมคลิปวีดีโอ
รวมคลิป
เสียงธรรมออนไลน์
เสียงธรรมวัดป่าวิเวก
รวมเสียงครูบาอาจารย์
รวมครูบาอาจารย์
ฟังเทศนา ธรรมะสอนใจ
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
คาถาบทสวดมนต์
บทสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
เสียงสวดมนต์
สถานที่ปฎิบัติธรรม
40 สถานที่
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
คำคมมงคล 38
มงคล 38 ประการ


พระไตรปิฏก
พระไตรปิฏก
มารยาทไทย
มารยาทไทย
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำนักพุทธฯส่วนกลาง

สำนักพุทธฯจังหวัด

รวมเว็บพระพุทธ
เวปสำนักงานแม่กองสนามหลวง
แม่กองบาลี
แม่กองธรรม

        
    
ตำบล-หว้านใหญ่เขต ๒
วัดนิคมเกษตร

วัดนิคมเกษตร

วัดนิคมเกษตร  ตั้งอยู่บ้านนิคมทหารผ่านศึก  หมู่ที่ ๓ ตำบลดงหมู  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑๒ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จรดทางสาธารณะและที่ทำกินสมาชิกนิคมนครพนม  ทิศใต้ จรดทางสาธารณะ  ทิศตะวันออก  จรดป่าสงวน  ทิศตะวันตก  จรดทางสาธารณะ    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร และกุฏิสงฆ์จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง และครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปโลหะทองเหลือง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง  ๖๐  นิ้ว และพระพุทธรูปทองเหลือง ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง  ๒๙  นิ้ว

วัดนิคมเกษตร  ตั้งเมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.๒๕๓๕  ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมเกษตร  กรมทหารผ่านศึกนครพนม โดยมี พ.ท.สาโรช  สุขรื่น  เป็นประธาน นำสมาชิกนิคมจัดพื้นที่ให้เป็นสถานที่ตั้งวัด    การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส  รูปปัจจุบัน  คือ  พระครูนิคมธรรมนาถ

(ฐิติ  ฐิติญาโณ)

http://watnikomkasad.blogspot.com/

วัดสว่าง
พระอธิการสมบัติ  สุขวฑฺฒโน  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วัดนิเวศวิหาร

วัดนิเวศวิหาร

วัดนิเวศวิหาร  ตั้งอยู่บ้านนาดี  หมู่ที่ ๔ ตำบลป่งขาม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่  ๖๑  ตารางวา  อาณาเขต    ทิศเหนือ จรดถนน  ทิศใต้ จรดที่นาของชาวบ้าน  ทิศตะวันออก  จรดที่นาของชาวบ้าน  ทิศตะวันตก  จรดถนน    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๙ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗  กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  และศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๙ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑

วัดนิเวศวิหาร  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘  การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระเพ็ง  รูปที่ ๒ พระเพ็ชร   รูปที่ ๓  พระแสน  รูปที่ ๔ พระด้วง  รูปที่  ๕  พระสอน  รูปที่ ๖ พระกัณหา  รูปที่ ๗ พระเมือง  จนฺทโชโต  รูปที่ ๘ พระเคน  รูปที่ ๙ พระคำ  รูปที่ ๑๐ พระอ่าง  รูปที่ ๑๑ พระแก้ว  อนาลโย   พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๐๓   รูปที่ ๑๒ พระไสว  ติกฺขวีโร  พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๑๒  รูปที่ ๑๓  พระเมือง  จนฺทโชโต  พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๒๘  รูปที่ ๑๔  พระพันธ์  อาสโภ  พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๕  รูปที่  ๑๕  พระขันธ์  จนฺทโชโต  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นต้นมา รูปปัจจุบัน พระครูนิเวศรัตนาภรณ์

 http://watniwaytwihaan.blogspot.com/  

 

วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน

 

วัดอัมพวัน    ตั้งอยู่บ้านป่งขาม  หมู่ ๘  ตำบลป่งขาม   อำเภอหว้านใหญ่    จังหวัดมุกดาหาร

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔ ไร่ ๓๓  ตารางวา   น.ส. ๓  เลขที่  ๑๐๑๕ อาณาเขต  ทิศเหนือประมาณ  ๒  เส้น  ๒๓  วา  จรดนางกอง  โฉมเฉลา  ทิศใต้ประมาณ ๒ เส้น  ๑๓ วา  จรดนายแถว  ทิศตะวันออกประมาณ  ๒  เส้น  จรดน้ำโขง  ทิศตะวันตกประมาณ  ๒ เส้น จรดถนนสำราญชายโขง   มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน  ๑  แปลง  เนื้อที่  ๑  ไร่  ๑  งาน  ๒๐ตารางวา โฉนดที่ดิน  เลขที่  ๑๖  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย   ศาลาการเปรียญ  กว้าง  ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๕ เมตร  สร้าง   พ.ศ. ๒๕๓๖   เป็นอาคารชั้นเดียว  กุฏิสงฆ์   จำนวน  ๓  หลัง เป็นอาคารไม้   สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ศาลาอเนกประสงฆ์  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๕  เมตร  สร้าง  พ.ศ.  ๒๕๒๖    เป็นอาคารไม้และศาลาบำเพ็ญกุศล   จำนวน  ๑  หลัง 

ปูชนียวัตถุ  มีพระประธาน   ขนาดใหญ่   ๑  องค์  พรอ้มด้วย  พระอัครสาวก  ๒  องค์  พระพุทธรูปปูนปั้น  ๑  รูป   วัดอัมพวัน  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๔๗๓  ชาวบ้านป่งขามร่วมกันสร้างวัดนี้ขึ้นโดยการนำของนายสีเมืองโคตร  ผู้ใหญ่บ้าน  เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นหมู่บ้านร้าง  บริเวณจึงเต็มไปด้วยต้นมะม่วงจึงได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า    วัดอัมพวัน  ชาวบ้านรว่มกันพัฒนา วัดนี้เรื่อยมาจนปัจจุบันการบริหารและ  การปกครอง  มีเจ้าอาวาส   รูปปัจจุบัน  คือ  พระทองคำ   ฐานุตฺตโม ปัจจุบัน พระอธิการดอยสุเทพ ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

วัดป่าป่งขาม

วัดป่าป่งขาม

    วัดป่าป่งขาม  ตั้งอยู่บ้านป่งขาม  หมู่ที่ ๘ ตำบลป่งขาม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่   ๓ งาน  ๗๒  ตารางวา  อาณาเขต ทิศเหนือ ประมาณ ๔ เส้น จรดทางสาธารณะประโยชน์  ทิศใต้ ประมาณ ๔ เส้น จรดที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านป่งขาม  ทิศตะวันออกประมาณ ๘ เส้น   จรดถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตกประมาณ ๖ เส้น  จรดที่ดินครอบครอง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ  ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  ๑๓  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘  กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๒  หลัง  เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ และศาลาเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง ๖ เมตร  ยาว ๑๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

            วัดป่าป่งขาม  ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ  รูปที่ ๑  พระไชย  พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๘  รูปที่ ๒  พระแฮด  ปณฺฑิโต  พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๑  รูปที่ ๓  พระบุญเหลี่ยม   สิริมงฺคโล  พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๔๗  และรูปที่ ๔  พระครูศรีอรัญญกิจจาทร ป.ธ.๖  เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๑  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙  ถึงปัจจุบัน  (พระมหาติรัตน์  อาจาริโย) 

 
วัดเบญจพรรณวนาราม

วัดเบญจพรรณวนาราม

วัดเบญจพรรณวนาราม  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านสมสะอาด  ถนนริมโขง  หมู่ที่ ๖ ตำบลป่งขาม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่  ๘๗  ตารางวา    อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  ศาลาการเปรียญ  กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๒  หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร  ยาว ๙ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ กุฏิสงฆ์จำนวน ๒ หลัง   เป็นอาคารไม้

ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูป และรอยพระพุทธบาทจำลอง

วัดเบญจพรรณวนาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีหลวงปู่สุข     เป็นผู้นำชาวบ้าน ในการสร้างวัด ซึ่งมี นายคำหล้า  เมืองโคตร  นายเส็ง  เมืองโคตร  นายทน  พุทโธชนะ  นางหงส์  พุทโธชนะ  และนางนุ่ม  เมืองโคตร  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินให้สร้างวัด    บริเวณสร้างวัดมีต้นไม้นานาพุนธุ์  จึงตั้งชื่อว่า เบญจพรรณวนาราม  การบริหารและการปกครอง  มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑  พระทองสุข  รูปที่ ๒  พระเนียม  รูปที่ ๓  พระกี๋  รูปที่ ๔  พระสีโห  รูปที่ ๕  พระหมุน  รูปที่ ๖  พระสม  รูปที่ ๗  พระจำรอง  รูปที่ ๘  พระแฮด  รูปที่ ๙  พระไชยรัตน์  ปริสุทฺโธ  พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๔  รูปที่ ๑๐  พระเดชา โชติปญฺโญ  พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๔๔ รูปที่ ๑๑ พระครูวรรณวนาราม (พระสำเนาว์  จนฺทปญฺโญ)  ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔  เป็นต้นมา

วัดมรุกขาราม
ว่างเว้น จากหัวหน้าที่พักสงฆ์ 

วัดป่าวิเวก หมู่ 8 ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 49150 โทร.089-617- 5933

ทุกเรื่องราวในเว็บนี้ ทำด้วยจิตสาธารณะและเป็นกุศล

แสดงเจตนา

เรื่องและภาพรวบรวมมาจากอินเตอร์เน็ตที่เจ้าของไม่ได้สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไว้
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในเจตนากุศลในการเผยแพร่ธรรมทานอย่างบริสุทธิ์ของท่านเหล่านั้น
หากข้อความใดหรือภาพใดมีผู้หวงห้าม ข้าพเจ้าขออภัยและขอบอกกล่าวว่า ไม่มีเจตนาลักขโมยของท่าน
เพียงนำมาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ผู้สนใจทั่วไป และมีเจตนาให้นำไปเผยแพร่ต่อได้
ขอขอบคุณ เรื่องและภาพจากอินเตอร์เน็ต

http://www.watpavivek.com/พบข้อบกพร่องปัญหาแจ้ง098 829 1544